MFVOF i Molkom

Gäddfabrik i Molkomsjön

Under September månad 2014 har vi i mfvof etablerat en så kallad gäddfabrik i sjön. Detta är en av de åtgärder som vi bestämde att genomföra i vår Skötselplan. Med gäddfabrik menas en på våren vattenfylld äng, där gäddor kan lägga sin rom och där förutsättningarna för lyckad romkläckning är stor.

Bakgrunden är att de flesta tidigare vassområdena i Molkomsjön med lämpliga lekytor för gäddor nu är borta. Detta läge har uppstått genom att lekängar dikats ut eller genom att gammal vass och bråte under årens lopp lagrats och skjutits ihop i samband med islossningar. Dessa områden är nu  ofta täckta av rotfilt som gradvis ombildas till fast mark där buskar (främst vide- och al-arter)rotar sig och expanderar snabbt. Exmpel på detta fenomen syns tydligt i tex Molkomsviken och vid Västbylandet, där skymmande buskridåer nu sprider sig från år till år.

Det område vi restaurerat finns vid mynningen av Krakerudsbäcken vid vägen till Strand.

  • Första steget i restaureringen var att fälla och frakta bort alla buskar (vide, al, hägg) som nu täckte en stor del av den tidigare på våren vattenfyllda ängen. (Detta ris har nu använts till att bygga en ny risvase!)
  • Nästa steg var att dra upp och frakta bort bråte, stockar, gammalt ris bland annat från en stor gran som fällts för ett tiotal år sedan ut i området och lämnats där (se bild 1).
  • Tredje steget var att dra upp rötter från det under senaste årens lopp utvecklade buskbeståndet
  • Fjärde steget var att gräva bort delar av de vallar av förmultnad vass, bråte som fraktats dit genom sjövattnets rörelser och  som blandats och skjutits ihop under islossningar (det är sådana vallar, som underlättar för buskar att slå rot)
  • Femte steget var att öppna kanaler från sjöytan in i detta återskapade område
  • Sista steget var att sprida ut hö i ytan, på vilket gäddorna kan fästa sin rom våren 2015 (följande år kommer naturlig vårmarksvegatation att bildas) (se bild 2)

Vid lågvatten är denna lekäng nu mer eller mindre torrlagd, men när vattennivån i sjön höjs 30 cm, så är ängen till hälften fylld med vatten, när vattennivån höjs ytterligare 30 cm är hela ängen vattenfylld (då är det fortfarande 20 cm kvar till högsta vattenstånd i sjön)

Det blir nu viktigt, som vi också påpekat i vår Skötselplan att vattentappning från högvattennivå till lägre vattenstånd inte sker under perioden April – mitten på Maj. Gäddor lägger sin rom under April månad (om våren är tidig – färsta hälften av April om våren är sen under period från mitten av April till senare delan av April)

Det är betydelsefullt för skötsel av fiskbeståndssammansättning i en sjö som Molkomsjön att det som komplement till rovfiskbestånd av gös och abborre också finns gädda. På detta sätt kan bättre balans mellan rov- och bytesfisk-bestånd vidbehållas, vilket betyder bra balans i planktonsammansättningen in sjön. Bytesfisk äter djurplankton, som i sin tur äter växtplankton. Om det finns för mycket bytesfisk, så blir det för svaga bestånd av djurplankton, vilket leder till överproduktion av växtplankton som kan leda till kraftiga algblomingar.

Nedan finns två bilder som illustrerar det utförda arbetet.

gaddfabrik1

 

 

 

 

 

 

Arbete pågår med att rensa området från stockar, ris och bråte

gaddfabrik2

 

 

 

 

 

 

Den färdiga gäddfabriken – lekängen med en vattennivå som är 30 cm högre än när den första bilden togs

 

Tagged on: