MFVOF i Molkom

Åtgärdsplan

Det långsiktiga målet för vattenbruk I Molkomsjön är att säkerställa och förbättra vattenkvalitet, samtidigt som fiskeresurserna förvaltas så att det finns livskraftiga bestånd av gös, abborre och gädda till glädje för ortens befolkning och turister samt att om förutsättningar konstateras inplantera flodkräfta. För att nå dit har följande 9 punkts åtgärdsprogram godkänts av sjöns fiskerättsägare 2013.

 

1.     Upprepa fiskeinventering enligt modell använd 2010

Det är uppenbart att förändringar i storlek och sammansättning av fiskebestånd skett under senaste 10- årsperioden och det är betydelsefullt att förstå anledningarna, för att möjliggöra för föreningen att bestämma relevanta åtgärder

Den inventering som gjordes 2010 ger god vägledning men kommer att bli riktigt intressant först när den upprepas och det kan konstateras hur fiskarnas artsammansättning förändrats på ett eller annat sätt. Resultat kommer att bli utgångspunkt för åtgärder av förening, kommun etc. Det föreslås som rimligt att upprepa fiskeinventeringarna vart 3:e till 4:e  år. Det föreslås också kompletterande fiskeinventeringar med limnologiska undersökningar för att få en bild av sjöns hela ekosystem

 

Forshaga Akademin är kontaktade och de kommer att genomföra nästa provfiske i augusti – september 2014, som ett led i utbildningen av studenter. Det är i utbildingssyfte men också väldigt värdefullt för dem att kunna jämföra och analysera skillnader mellan fiskförekomsten 2010 och 2013. Förutom att mäta och väga alla fiskar så kommer de att undersöka maginnehållet i gösarna, vilket kommer att ge oss värdefull insikt i deras matvanor.

2.     Kontinuerlig dialog för att förbättra vattenkvalitén

Det har konstaterats av Länsstyrelsen och kommun att vattenkvalitén i Molkomsjön inte är fullgod och att åtgärder i linje med EUs direktiv bör vidtas före år 2015. Det är idag oklart vad som planeras. Föreningen kommer därför att intensifiera dialogen med de aktuella myndigheterna för att kontrollera och förbättra vattenkvalitén, och vi kommer att informera medlemmarna om vad som planeras.

3.     Kontrollera vattennivån i sjön bättre

En sänkning av vattennivån under våren torrlägger grunda vattenytor med gräs/vass vilka är lekområden för gädda. Gäddstammen har under senaste åren minskat och förekomsten är nu måttlig som framgår av provfisket som länsstyrelsen utförde sommaren 2010. Arbete pågår med att genom inmontering av moderna turbiner i sjöinloppet få en jämnare reglering av vatteninflöde i sjön, framförallt under perioden 1 april – 15 maj.

På motsvarande sätt bör nu liknande åtgärder genomföras i sjöutloppet.

4.     Aktivera föreningens webbsida

Föreningen har en hemsida som beskriver sjön och möjligt fiske. Hemsidan ska nu användas mer aktivt för dialog med fiskare och allmänhet. Det ska vara enkelt för föreningen att lägga in nyheter och annan information, t.ex. om fisketävlingar, resultat av provfisken, fångst av stora fiskar, tips till sportfiskare etc. Dialog ska i detta sammanhang föras med Havs och Vatten Myndigheten.

5.     Restaurera några av de tidigare vassområdena (säv/vass)

Det är uppenbart att bytesfisk som mört och löja idag har mindre möjligheter till bete och gömslen, samt att gäddor saknar lekängar och gömslen för sina normala fångstmetoder.

Föreningen ska göra en plan för hur alla vassområden bör skötas för att bäst tillgodose befolkningen t.ex. genom utsikt och båtplatser och för fiskebestånd.

6.     Förstärk och vårda flodkräftstammen

När förekomst av ål nu minskar generellt och så också i Molkomsjön, så ökar möjligheterna för utveckling av en livskraftig stam av flodkräfta. Provfiske utfördes sommaren 2012, med noll kräftor som resultat. Enligt Hushållningssällskapet var provfisket för begränsat och bör upprepas.  Genom repeterat och utökat provfiske sommaren 2013 kommer att klarläggas om det finns en kräftstam i sjön nu och-eller om det finns illegalt utplanterad signalkräfta vilket i så fall skulle förhindra uppbyggnad av en flodkräftstam.

Hösten 2013 så kan styrelsen på basis av provfiske resultat ha ett underlag för att kunna bestämma om flodkräftor ska utplanteras, vilket i så fall skulle kunna påbörjas sommaren 2014.

Kräftor i sjön skulle bli en tillgång för både medlemmar och för bofasta i Molkom, som skulle kunna erbjudas att köpa kräftfiskekort.

7.     Fortsatt utsättning och underhåll av ris vasar

Under senaste årtiondena har fiskevården varit fokuserad på utsättning och underhåll av risvasar. Detta arbete kommer att fortsätta, eftersom vasar både ger skydd och bete åt småfisk och lockar rovfisk. Risvasarna blir därmed också viktiga tillhåll för fiskare.

Till detta så kommer nu mindre vasar i form av t.ex. enbuskar eller risbalar och liknande att sänkas på gösens lekplatser för att skydda och förbättra gösens lekmöjligheter. Molkomsjön har en självreproducerande gös, vilket är en värdefull tillgång.

8.     Förstärkt fisketillsyn

Föreningens fisketillsyningsmän har så här långt haft fulltidsarbeten och har därmed bara haft möjlighet att inspektera fisket under helger och kvällar etc.

Information om felaktigt/olagligt fiske från iakttagare runt sjön har därför ibland lämnats utan åtgärd. Detta leder till reducerad respekt för de regler som gäller nätfiske och spöfiske till förtrytelse för fiskare som följer reglerna. Det finns alltså behov att komplettera med fisketillsyningsmän som mer flexibelt är tillgängliga för inspektion.

9.     Introducera uppföljningar av hur mycket fisk som fångas i sjön

Upp till idag har föreningen haft dåligt grepp om hur mycket fisk som fångas, vilket också gjort det svårt att argumentera för vilket fiske som kan tillåtas. Bättre information skulle kunna leda till att lätta på restriktioner eller att införa ytterligare restriktioner av fiske som t.ex. förbud av nätfiske, fredande av fiskelekplatser, introduktion av fönsteruttag av fisk. (d.v.s. komplettera minimimått för upptag av fisk med maximi mått, eftersom stora honfiskar högre kvalitet på rom och hjälper till att begränsa utveckling av tusenbrödrabestånd).