MFVOF i Molkom

Molkomsjön

molkomssjon_slider Molkomsjön är en tillgång för Molkom för sitt läge, vilket bjuder boende, besökande och förbiresande naturupplevelser av stort värde. Lika viktig är Molkomsjön för fiske och fiskare, både från orten och för besökare. Men för att Molkomsjön ska kunna erbjuda hållbart och attraktivt fiske, så måste fisket och fiskbestånden förvaltas på ett förnuftigt sätt där balanserade och livskraftiga fiskebestånd är en förutsättning. Molkomsjön “mår relativt bra” – men är liksom alla andra sjöar under uppsikt av både kommunen och Länsstyrelsen – men mer för kontroll och förbättring av vattenkvalitet än för bevarande och utveckling av fiskebestånd och biologisk mångfald. MFVOF ansvarar för skötsel av fiskeaspekten av Molkomsjön och har så här långt på traditionellt sätt skött sina uppgifter under senaste årtiondena, vilket har inkluderat att:

  • Sätta ut och underhålla risvasar
  • Bekämpa vass
  • Utplantering av fisk
  • Erbjuda möjligheter för boende på orten och besökare att fiska genom försäljning av fiskekort
  • Kontrollera att fiskare har fiskekort och följer regler för fiske
  • Arrangera fisketävlingar

Ett nytt tänkande är nu under utveckling vad gäller vattenvård och fiskevård i allmänhet, vilket kräver mer engagemang av föreningar men också av stat och kommun. Fiskevatten ses nu som en resurs likställd skog och åkermark, vilken ska vårdas och förvaltas för ett uthålligt bruk. Detta kräver förbättringar såsom:

  • Kontinuerlig kontroll av olika aspekter av vattenkvalitet
  • Balansering av fördelning av sjöyta mellan öppet vatten och vassar
  • Kontinuerlig kontroll av att det finns stabila och livskraftiga fiskebestånd, som attraherar bosatta och turister till fiske och naturupplevelser

Grunden för ett sådant arbete är förvaltningsplaner, vilka är resultat av samarbete mellan fiskevårdsområdesföreningar, kommuner, länsstyrelser, hushållningssällskap, privat sektor och ideella föreningar.