MFVOF i Molkom

Förstudie – Förnyelse av vattenkraftstationen på Molkoms Bruks industriområde

Den 13/9 hölls ett möte mellan Molkoms Bruk, av dem inhyrt konsultföretag och MFVOF. Konsulten har gjort en förstudie, som indikerar lönsamhet for denna förnyelse och MFVOF var inbjudna for att ge sina synpunkter utifrån möjlig påverkan på fiskbestånden i Molkomsjön.

Vi noterade att de fiskarter som vi värnar inte påverkas, men poängterade att det finns en svag stam av bäcköring i Molkoms älven som vi ar radda om. Vi har också försett konsulten med den skötselplan vi utvecklat for Molkomsjön, där en av åtgärderna är att bevaka att vattennivån inte sanks under perioden islossning till slutet på maj (for att skydda kläckning av gädd och mört rom). Detta har i själva verket dock mer att göra med tappning av vatten vid sjöns utlopp i Norum.

Innan byggnation kan sätta igång, krävs en miljödom, en miljökonsekvensbedömning (MKB) och ett samråd med myndigheter och berörda parter. Denna process kommer sannolikt att ta minst 2 år.

Ar 1918 togs ett mindre kraftverk i bruk på samma plats och det var i drift upp till ar 1975. Ny modern utrustning ska nu installeras om planerna godkänns och drift kan då påbörjas om c:a 3 ar och årsproduktion kan bli 600,000kWh.

Rent allmänt kan sägas att vattenkraft är en ren energiform och att det är ett sätt att utnyttja den naturliga fallhöjden mellan Borssjön och Molkomsjön, vilken redan är kontrollerad med dammluckor etc.