MFVOF i Molkom

77 års skötsel av Molkomsjön – 1936 – 2013

Under 2012-2013 gjorde undertecknad ett utkast till skötselplan för Molkomsjön.

Ett första steg i detta arbete var att söka igenom vad föreningarna som förvaltat sjön gjort under årens lopp. Jag läste därför igenom de handlingar där arbetet år från år dokumenterats.

Det äldsta dokumentet är en verksamhetsberättelse för 1936. Verksamheten är därefter systematiskt dokumenterad i protokoll från styreslemöten, årsmöten och verksamhetsberättelser. Jag har hittat nästan en komplett serie av dokument från varje år under denna 77 årsperiod, vilket inneburit en mycket intressant och spännande läsning för mig.

Samlat i detta pdf dokument är alla verksamhetsberättelser jag hittat, om de inte funnits har jag istället använt protokollen från årsmöten.

Jag har inte tagit med de delar av verksamhetsberättelserna som avser ekonomiska redovisningar från respektive år, men sådana finns också.

I det datasamhälle vi lever, finns nu smarta sätt att för eftervärlden spara dokument. Detta dokument är ett sådant exempel. Om original handlingar försvinner tex i samband med olyckshändelser (tex bränder) eller om de faller offer för nitiska städjobb i de hem där de förvaras, så finns de viktigaste delarna i dokumentationen nu lagrade på Molkomsjöns hemsida och på datorer utspridda bland vattenägare och andra intresserade. ( Du som läser detta kan själv ladda ner dokumentet till dig).

För Nyedsbor med intresse för bygden, finns många av de eldsjälar vi haft i bygden att finna bland de funktionärer, som med stor pliktkänsla skött både sjön och dokumentation av verksamheten.

Under 1930 och 1940talen så skrevs alla protokoll för hand, därefter följde ett antal årtionden då handskrift ersattes av maskinskrift. Sedan 1990 talet har nu datorn tagit över som skrivhjälpmedel.

Som kuriosa kan nämnas att jobbet med att scanna alla sidor i detta dokument är gjord genom en ideell förening i Vientiane, Laos, där personer med nedsatt rörelseförmåga är anställda för att göra denna typ av jobb.

Vad gäller kvalitén på dokumentet, så är det beroende på det scannade underlaget, dvs det är inte perfekt – jag uppmanar läsare att inte tänka på detta utan fokusera på att läsa innehållet och begrunda detta

Länk: 77 års skötsel av Molkomsjön 1936 – 2013

Vientiane, Laos  i Februari 2014

Carl Mossberg

Ordförande i Molkomsjöns Fiskevårdsområdesförening