MFVOF i Molkom

Vattenkvalitén i Molkomsjön

Vattenkemi och bedömningsgrunder

Surhetsgrad

Ett vattens surhetgrad anges som pH värde. Normala pH-värden i sjöar och vattendrag är  6 – 8. Låga värden uppmäts i regel i samband med snösmältning eller hög vattenföring. Höga pH värden kan under sommaren uppträda vid kraftig algtillväxt som en konsekvens av koldioxidupptag vid fotosyntesen. Vid pHvärden under cirka 5.5 uppstår biogiska störningar som nedsatt fortplantningsförmåga hos visa fiskarter samt utslagning av känsliga bottenfauna arter mm. Vid pH värden under cirka 5 sker drastiska förändringar och en kraftig utarmning av organismsamhällen. Låga pHvärden ökar dessutom många metallers löslighet och därmed giftighet.

Vattnets surhetgrad indelas enligt följande:

Större and 6,8                                   Nära neutralt

6.5 – 6.8                                              Svagt surt

6.2 – 6.5                                              Måttligt surt

5.6 – 6.2                                              Surt

Mindre än 5.6                                   Mycket surt

Mätningar av Molkomsjöns surhetsgrad under de senaste 5 åren har visat att surhetsgraden legat i intervallet 6.5 till6.9, dvs surhetsgraden är svagt sur eller nära neutral. Det är nu viktigt att upprepa mätningar periodiskt under närmaste åren.

Alkalinitet

Alkalinitet (mekv per liter) är ett mått pa ett vattens innehåll av syraneuatrliserande ämnen. Alkaliniteten ger information om vattnets buffrande kapacitet, d.v.s. förmågan att motstå försurning.

Indelning görs enligt följande:

Större än 0.20                                  Mycket god buffert kapacitet

0.10 – 0.20                                        God buffertkapacitet

0.05 – 0.10                                        Svag buffertkapacitet

0.02 – 0.05                                        Mycket svag buffertkapacitet

Mindre an 0.02                                 Ingen eller obetydlig buffertkapacitiet

Alkaliniteten är i Molkomsjön i intervallet 0.05 till0.10 dvs buffertkapaciteten är svag. Det är nu viktigt att upprepa mätningar periodiskt under närmaste åren.

 

Totalfofor

Totalfosfor (yg per liter) anger den totala mängden fosfor som finns i ett vatten. Fosfor är i allmänhet ett tillväxtstimulerande näringsämne i sötvatten och allför stor tillförsel kan medföra att vattendrag växer igen och att syrebrist uppstår.

Tillståndet i sjöar (Maj –Oktober) med avseende pa totalfosforhalt (yg per liter) bedöms enligt följande:

Mindre än 12.5                                Låga halter

12.5 – 25                                            Måttligt höga halter

25 – 50                                               Höga halter

50 – 100                                            Mycket höga halter

Högre än 100                                  Extremt höga halter

I Molkomsjön har fosfor halten under senare åren uppmätts till 12.5 till 25, dvs måttligt hoga halter. Det är nu viktigt att upprepa mätningar periodiskt under närmaste åren.

 

Totalkväve

Totalkväve (yg per liter) anger det totala kväveinnehållet i ett vatten. Tillförsel av kväve anses utgöra den främsta orsaken till övergödning av våra vatten. Kväve tillförs sjöar och vattendrag genom nedfall av luftföroreningar, genom läckage från jord och skogsmarker samt genom utsläpp av avloppsvatten.

Tillståndet i sjöar (Maj –Oktober) med avseende på totalkvävehalt  (yg per liter) bedöms enligt följande:

Mindre än 300                                  Låga halter

300 – 625                                           Måttligt höga halter

625 – 1250                                         Höga halter

1250 – 5000                                     Mycket höga hhalter

Högre än 5000                                 Extremt höga halter

Molkomsjöns har måttligt hoga halter av kväve. Det är nu viktigt att upprepa mätningar periodiskt under närmaste åren.

 

Siktdjup

Siktdjup (meter) ger information om ett vattens färg och grumlighet och mäts genom att man sänker ner en vit skiva i vattnet på olika platser och genom vattenkikare noterar när den inte längre kan urskiljas. Därefter dras skivan upp igen och man noterar när den åter syns.

Medelvärdet av dessa djupvärden utgör siktdjupet, som klassas enligt följande:

Mer än 8                                                                                Mycket stort siktdjup

5 – 8                                                                                       Stort siktdjup

2.5 – 5                                                                                   Måttligt siktdjup

1 – 2.5                                                                                   Litet siktdjup

Siktdjupet i Molmomsjön är  ungefär 1.5 meter  dvs siktdjuket är litet.

Övergödning – eutrofiering

Övergödning ar ett tillstånd när en sjö – damm – vattendrag tillförs extra närsalter som ger mer näring åt växter och djur sa att produktionen ökar. Denna process sker sällan naturligt utan är nästan alltid orsakade av mänsklig påverkan. Främst är det  tillförsel av närsaltet som fosfor som ligger bakom övergödning i en sjö. Om tillförseln blir för stor ökar produktionen av växtplankton och vattenväxter. Vintertid när växterna ruttnar går det åt mycket syre för att bryta ner växtmaterialet , vilket leder till att syrebrist uppstår.

Syrebristen kan bli allvarlig för fisk, kräftor och andra bottenlevande organismer. I ett långt gånget skede så kan akut syrebrist uppstå. Sker detta läcker närsalter som tidigare legat bundna i bottnarna ut i sjön. Detta medför att sjön tillförs närsalter dels via inlopp från främst mänskliga aktiviteter samtidigt som gamla närsalter som tidigare legat bundna i sjöns bottensediment frigörs och tillgängliggörs för produktionen. Mer närsalter ger i förlängningen syrebrist under längre perioder, varvid ytterligare närsalter läcker ut. Övergödningen accelererar och en ond cirkel har skapats, vilken är ett mycket svår att komma ur.

Växtplankton gynnas av övergödning och ökar i antal vilket gör vattnet än grumligare. Grumligt vatten hindrar ljuset fran att tränga ner i vattnet och då minskar förekomsten av vattenväxter på de djupare bottnarna. I strandkanter och grunda partier ökar igenväxning, framförallt genom utbredning av bladvass och kavledun.

Under perioder så har övergödning varit ett problem i Molkomsjön –senast observerades detta under perioden år 1995 – 2000

 

Vattnets status enligt vattenförvaltningen 

Vatten förvaltningen utgör en ram för all vattenplanering och vattenvård inom EU. Syftet med vatten förvaltningen är att förbättra och bevara god kvalitet i vår vattenmiljö, både ytvatten dvs  sjöar, vattendrag, kustvatten – och grundvatten. Målet är att alla vatten ska ha god status ar 2015. I karläggningsarbetet har därför ingått att beskriva det nuvarande tillståndet i vatten och klassificera samtliga vattenförekomster utifrån ett antal statusklasser.

 

Ekologisk status

Den ekologiska statusen bedöms med hjälp av tre kvalitetsfaktorer:

  • God biologi (med bland annat stabila fiskförekomster) artrik bottenfauna och rätt planktonsammanstättning
  • Kemisk-fysikaliska förhållanden dvs försurning och övergödningseffekter
  • Hydromorfologi med bland annat bottenstruktur, födesdynamik och fragmentering

Bedömningen av ekologisk status görs efter en femgradi skala, hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig.

I de vatten där den ekologiska statusen has klassificerats till måttlig, otillfredställande eller dålig har Vattenmyndigheten bedömt att det finns skäl att uppgradera kvaliten till god ekologisk status med tidsfrist 2021. Det är ekonomiskt orimligt och eller teckniskt omojligt att vidta de åtgärder som skulle behövas för att uppnå god ekologisk status redan 2015. Om alla möjliga och rimliga åtgärder vidtas kan god ekologisk status förväntas uppnås år 2021.

Molkomsjöns ekologiska status är nu  måttlig enligt Karlstads kommuns klassning baserat på ovan.

 

Kemisk status

Den kemiska ytvatten statusen bygger på uppmätta halter av enbart prioriterade ämnen som kvicksilver. Bedömning av kemsik ytvattenstatus görs efter en tvågradig skala  god status eller ej god status.

Inom EU:s vattenförvaltning är gränsvärdet för kvicksliver i fisk 0.02 mg per kg. Det låga värdet är satt för att skydda fåglar och däggdjur som lever pa fisk och andra vattenlevande organismer. Sjöar och vattendrag med fisk som överskrider detta gränsvärde anses inte uppnå god kemisk status, vilket idag är fallet för samtliga sjöar, vattendrag och kustvatten i Sverige. Fisk som livsmedel har ett allmänt EU gemensamt gränsvärde på 0.5 mg/kg

Molkomsjöns kemiska status  uppnår ej god enligt Karlstads kommunens klassning. I gäddor har en kvicksilver halt på  0.25 – 0.40 mg per kg uppmätts, vilket är over det ovan nämnda gränsvärdet.

 

Konduktivitet

Konduktivitet eller ledningsförmåga är ett mått på salthalten i ett vatten. I ett sötvatten är ledningsförmågan oftast under 100mS-m (milliDSiemens per meter). Hög ledningsförmåga i ett sötvatten tyder på utsläpp av föroreningar, näringsrikedom eller påverkan av salt.

Hittills har inga sådana mätningar utförts i Molkomsjön, men det finns planer på att genomföra sådana mätningar framöver.

 

OBS. Du kan läsa mer om vattenkvalitén i Molkomsjön i vår rapport Vattenkvalite – Molkomsjön.