MFVOF i Molkom

Fiskar i Molkomsjön

Klicka på bilderna för och lära dig mer om fiskarterna och hur del lever i molkomsjön!

Vi är mycket tacksamma för kommentarer och kompletteringar till faktarutorna samt observationer som görs om fiskar i Molkomsjön inklusive om stora fiskar eller om fiskar med defekter fångas. Kommentarer kan skickas per email till carl.g.mossberg@gmail.com

 

Bäcköring (Sällsynt)

Bäcköring är en art i familjen laxfiskar som grovt delas pa tre typer, havsöring, insjööring och bäcköring. Bäcköringen skiljer sig främst från de andra öringarterna genom storlek och färg. Bäcköringen har genom livet en mörkt gulbrun glans. Enstaka exemplar av bäcköring finns i Molkom och dessa individer hör egentligen hemma i Molkomsälven, där det nu finns en självförökande stam. Öringen leker under senhösten och livnär sig som små på insekter och plankton – därefter börjar de även jaga småfisk. Försök har gjort med att plantera ut bäcköring i Molkomsjön (senast 1975). Under 1950 och 1960 talen utplanterades också bäcköring ut men mer då med syfte på Prostgårdsälven ett av vattentillflödena i Borssjön – eftersom Bors- och Molkomsjön då hade samma fiskevårdsförening.

Flodkräfta (Sällsynt)

Flodkräftan ar  ett av Europas största käftdjur. I Molkomsjön har kräftor på upp till 15 cms längd fångats men  kräftor i storlekar på upp till 18 cm eller 350 gram har uppmätts i Sverige. Flodkräftan är allätare, men undviker rutten och skämd fisk etc. Många tror annars att kräftan är asätare vilket alltså är fel. Den är revirhävdande och är aktiv i skymning och på nätter. Mest aktiv är kräftan under hög och sen-sommarmanåderna när vattentemperaturen är över 20 grader. Kräftan föredrar bottnar där den lätt kan gömma sig, inte minst när den ömsar skal, vilket sker 1 -2 gånger per år. Kräftan är då ett  väldigt lättfångat byte för ål, lake och mink. Flodkräftan är nu rödlistad och klassad som starkt hotad. Anledning till tillbakagången är kräftpetsen, vilken nådde svenska vatten för några årtionden sedan och som nu fortsätter att spridas och återkomma i vissa vatten bland annat genom illegalt utsatta signalkräftor, vilka är immuna mot pesten och som är värd för pestceller. Molkomsjön har för c;a 15 år sedan drabbats av kräftpest för första gången , men det är osäkert om detta skett genom kontakt med signalkräftor. Sannolikt har kräftpest drabbat sjön även senare. Provfiske genomfördes 2012 och bedrivs även nu sommaren 2013 och inplantering av flodkräfta planeras av fiskevårdsföreningen om det kan konstateras att det inte finns signalkräfta i sjön. Det begränsade provfiske som bedrevs 2012 gav inget resultat, vilket möjligen skulle kunna bero på att sommaren 2012 var kallare än normalt. Det är aboslut förbjudet att släppa ut signalkräftor i sjön, något som också annonseras genom skyltning på strategiska platser runt sjön.