MFVOF i Molkom

Rapport från MFVOF årsmöte 2014

Föreningen höll sitt årsmöte den 2 April i Vuxenskolans lokaler i Molkom.

Förutom formalia, där styrelsen för år 2013 redovisade vad som gjorts under 2013 och därefter beviljades ansvarsfrihet och där styrelse för år 2014 utnämndes, så behandlades följande viktigare frågor.

Ett systematiskt provfiske, vilket blir en upprepning av liknade provfiske år 2010, kommer att genomföras i månadsskiftet Augusti – September 2014. Resultaten av provfisket kommer att ge oss kunskap om hur fiskebeståndet och dess sammansättning ser ut och har förändrats under de senaste fyra åren. Provfisket 2014 kommer att genomföras i samarbete med Forshaga FiskeAkademin.

Resultaten av de Vattenkvalitee undersökningar som pågår i samarbete med Folkhögskolan och Nyeds Skola kommer att redovisas under sommaren 2014. Föreningen deltar också i Alsterälvens Vattenråds möten om hur vattenkvaliteen hela detta sjösystem som mynnar i Vänern genom Alsterälven ska kontorlleras och förbättras under kommande år. Ett planeringsmöte hålls närmast den 14 April i Karstad under ledning av Karlstad kommun.

Föreningen har provfiskat efter kräftor under de två senaste åren med noll kräftor som resultat. Årsmötet beslutade att börja utsättning av flodkräftor i liten skala under 2014. 3 platser för utsättning av kräftor har utsetts och 500 kräftor kommer att under sommaren att sättas ut vardera på dessa ställen i sjön. Om utsättnningen lyckas, så kan det bli läge att plantera ut ytterligare kräftor och på sikt återinföra kräftfiske.

Föreningen beslsutade att införa Ifiske på dagkort under 2014. Detta innebär att dagkortköpare kommer att kunna köpa dessa fiskekort genom mobiltelefon eller gensom sina datorer. Föreningens tillsyningsmän kommer att dagligen förses med förteckning över vilka som köpt dagfiskekort, vilket blir ett viktigt hjälpmedel i fisketillsyn. Genom mobiler och datorer kommer också kortköparna att anmodas att rapporter fångsterna, vilket kommer att ge oss begrepp om hur mycket fisk som tas upp ur sjön. Skyltar kommer att sättas upp på stretegiska platser runt sjön och i Molkom med instruktioner om hur man köper kort. Information kommer också att finnas på vår hemsida.

Föreningen belsutade också att utlysa en fototävling under tema Molkomsjön. Syftet är att stimulera intresse för natur, friluftsliv och fiske. Priser kommer att utdelas under invigningen av Molkoms torg den 13 September 2014. Tävlingen har två klasser vuxna och ungdom 16 år och äldre samt barn och ungdom under 16 år.

Den årliga fisketävlingen kommer att anordnas vid Noum i månadskiftet Juni – Juli 2014.

Vasarna på Krakerudsgrundet, vid Blåbärsön och vid Nourm kommet att underhållas och risbalar kommer att läggas ut på några göslekplatser.

Sammantaget så är alla årets åtgärder kopplade till den skötselplan och det åtgärdsprogram som antogs vid förra årsmötet.

Det rapporterades att fisken Stäm upptäckts vid Molkomsjöns utlopp – detta är en ny fiskart för Molkomsjön och provfisket 2014 kommer att ge information om hur riklig förekomsten är. Stämmen trivs bäst i rinnade vatten men besöker också sjövatten.

Föreningen uppmamades också att sprida informations broschyren Faror med levande agn till fiskare i Molkomsjön. Broschyren finns nu bland dokumenten på vår hemsida.

Föreningen har som ambition att ligga i framkant vad gäller vård av sjön och dess värden för lokalbefolkning och besökare och bedömmer att vi har en sådan roll nu. Detta har vi fått bevis för i kommunikation med myndigheter och andra fiskevårdsområdesföreningar.

Tagged on: