MFVOF i Molkom

Kort information om Karlstads kommuns tre reningsverk i Molkomstrakten

Karlstad Kommun ansvarar för drift av 3 reningsverk som påverkar vattenkvalitén i Molkomsjön. (information tagen från Karlstad Kommuns hemsida).

Molkom

Det största reningsverket finns i Molkom och ansvarar för rening av avlopp från drygt 2000 personer (Molkoms tätort). Reningen genomförs i 3 steg.

  • första steget den mekaniska reningen tas skräp inklusive toapaper etc. bort genom ett rensgaller. Därefter avskiljs också nedsjunkande tyngre partiklar som sand
  • andra steget sker biologisk rening. Mikroorganismer stimuleras till att föröka sig genom syretillsättning i en luftningsbassäng for att de ska kunna äta upp avfall inklusive avföring. Nersjunkande slam och mikroorganismer samlas  på botten i en sedimenteringsbassäng – slammet pumpas därefter tillbaka till luftningsbassängen och det mesta av resterande slam fångas därefter  upp i ett slamlager
  • I det tredje steget sker kemisk rening genom att aluminium klorid droppas ner i det nu delvis renade vattnet, detta leder till en kemisk reaktion mellan mestadels fosfor och den tillsatta kemikalien. Så kallade flockar bildas, som sjunker till botten, där det skrapas ihop och pumpas upp i en slamficka

Det renade vattnet släpps därefter genom en ledning ut i Molkomsjön. Allt slam från steg 2 och 3 komprimeras och fraktas till Sjöstadverket för rötning, varefter det används som jordforbättringsmedel i jordbruk

Blombacka

Reningsverket i Blombacka har drygt 130 personer anslutna (Blombacka och Högåsen). Här genomförs rening i princip enligt steg 1 och steg 3 ovan. Slammet efter den kemiska reningen luftas för att stimulera biologisk nedbrytning, varefter det körs till Molkoms reningsverk för fortsatt behandling

Det renade vattnet släpps ut i Spångälven, som i själva verket är nedre delen av Byckelsälven (jämför kartan över Alsterns avrinningsområde på hemsidan)

Lindfors

Reningsverket i Lindfors har drygt 100 personer anslutna (Lindfors tätort) och reningsverket fungerar på samma sätt som reningsverket i Blombacka. Det renade vattnet släpps ut i Åstorpsbäcken

Åstorpsbäcken mynnar i Spångälven-Byckelsälven som rinner ut i Borssjön, varifrån vattnet såsmåningom når Molkomsjön

Fakta om de 3 reningsverken (2012) finns upplagda bland dokument på hemsidan

Tagged on: