MFVOF i Molkom

Artikel om MFVOF i Molkoms tidning

Källa: Molkoms tidning – Text & foto Tim Sterner

Bröderna Mossberg är Molkomssjöns väktare

Molkomssjön är ekologiskt måttlig enligt databasen VISS. Det som står bakom statusen är sjöns övergödning. Till 2021 ska problemet vara löst. Carl Gustav Mossberg, ordförande i Molkoms fiskevårdsområdes förening, har sammanställt en allmän skötselplan.

Precis intill vattnet på Molkomssjöns västra sida bor bröderna Bengt och Carl Gustav Mossberg. Tillsammans ansvarar de för Molkomsfiskevårdsområdes förening, MFVOF, som bildades i samband med att fiskevårdsområdet upprättades 1987. Föreningen hette tidigare Molkomssjöns fiskevårdsförening, och startade 1963.

De arbetar med fiskefrämjande åtgärder som bland annat övervakning av fiskbestånd, vattenkvalitet och vassröjning.

Utifrån detta arbete har ordföranden Carl Gustav sammanställt en skötselplan som ska presenteras för allmänheten den 15 september, i samband med en temadag om Molkomssjön. Alla välkomnas då till Studieförbundet Vuxenskolans lokal på Skolgatan 3A mellan 13.00 och 17.00.

– Vi vill dra in allmänheten. Det handlar om hur sjön sköts för allmänhetens bästa, förklarar Carl Gustav.

Molkomssjön bedöms ekologiskt måttlig

Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna samt Havs- och vattenmyndigheten driver tillsammans databasen Vatteninformationssystem Sverige, VISS. Där kan läsas att Molkomssjön, efter senaste undersökningen 2009, bedöms ekologiskt måttlig. Orsaken är den förhållandevis kraftiga övergödningen i sjön.

– Övergödning viskar om en pågående förändring. Det finns en naturlig variation mellan år. Men om det sker en mer ensidig trend bör det kollas upp, förklarar Eva Bergman, professor i akvatisk ekologi vid Karlstads Universitet.

”Under 6 meter finns det nästan ingen fisk”

Övergödningsprocessen börjar med att halterna av näringsämnen, främst kväve och fosfor, är förhöjda. Bidragande faktorer kan bland annat vara jordbruk, avlopp och industrier. Nästa steg är ökad produktion av alger. När det organiska materialet sedan bryts ned finns det risk för syrebrist i vattnet. Främst vid bottensedimenten. Detta leder till att vissa vattenlevande organismer riskerar att kvävas.

– Under 6 meter finns det nästan ingen fisk. Det beror troligtvis på syrebristen, säger Carl Gustav Mossberg.

Det sägs att den enes död är den andres bröd, och detta gäller även i Molkomssjön.

– Vissa arter försvinner, medan andra gynnas. Mängden mört och braxen ökar, konstaterar Eva Bergman.

”Lite näring kan göra stor skillnad”

Bengt Mossberg bläddrar i en pärm med tidningsurklipp och dokument från föreningens historia. Han visar några bilder från 1996, då algblomningen var som värst. Vattnet förefaller där intensivt grönt och grumligt.

– Läget är mycket bättre nu. Det är ju en lerslättssjö, och sådana är alltid lite grumliga, säger Carl Gustav.

Utöver den registrerade övergödningen, och en något hög kvicksilverhalt, presenteras det i VISS inga övriga gifter. Badkvaliteten ska heller inte vara påverkad.

Eva Bergman, som för övrigt är bosatt i Molkom, kommer ursprungligen från Skåne. Där är övergödningen betydligt värre.

– I Skåne finns det mer näringsrika sjöar naturligt. Här har vi inte samma problem. Men det är klart att folk som ser en utveckling reagerar. Lite näring kan göra stor skillnad, förklarar hon.

Tidsfristen uppskjuten till 2021

Enligt VISS är det ”ekonomiskt orimligt och/eller tekniskt omöjligt” att minska övergödningen i Molkomssjön till ursprunglig deadline 2015. Därför har tidsfristen skjutits upp till 2021.

– Alla åtgärder kräver omfattande förundersökningar för att avgöra vad som ger bäst resultat, konstaterar Eva Bergman.

Carl Gustav Mossberg berättar att Karlstads kommun uttryckt intresse för att höra mer om föreningens skötselplan, vilket naturligtvis är ett steg i rätt riktning för sjön i allmänhet.

– Dialogen med aktörer är viktig. Vi vill engagera människor och kommunen, konstaterar han.

Det finns från föreningens sida en önskan om att sjön ska nyttjas mer av allmänheten. De ser bland annat gärna att den lokala skolan integrerar sjön i praktisk undervisning om fisk och vatten.

– Det är ju en av Sveriges bästa gössjöar, säger Carl Gustav med stolthet i blicken.

 

Text & foto Tim Sterner

Du kan även läsa artikeln på Molkoms Tidning